הוסף למועדפים שלח ל-WhatsApp שלח לחבר
שתף את חבריך בפייסבוק בדף זה
שוק ההון >> תקנון תנאי שימוש באתר Best Trader

תקנון תנאי שימוש באתר Best Trader

הסכם זה מתאר את תנאי השימוש באתר www.besttrader.co.il ו/או השרותים המוצעים באתר ו/או על ידי בסט טריידר השקעות ויזמות בע"מ (להלן: "השימוש באתר"). השימוש באתר כפוף להסכמתך ולהצהרתך ("הגולש" ו/או "המשתמש"), כי קראת את תנאי השימוש והסכמת לכל האמור בהם ובאזהרה המפורסמת אף היא באתר.
הגבלת השימוש באתר - השימוש באתר הינו אישי ומותר מגיל 18 בלבד. על המשתמש לוודא כי אין כל מניעה חוקית או אחרת לפעילותו כאמור, וכי ביצע כל דרישה חוקית הנדרשת ממנו לצורך השימוש. מובהר בזאת כי האתר מיועד לשימוש על ידי / לבעלי ידע וניסיון פיננסי, המסוגלים להעריך עבור עצמם את הסיכונים והסיכויים הכרוכים במסחר במט"ח ו/או סחורות ו/או אופציות CFD's ו/או ניירות ערך וכד' (הכל להלן : "מט"ח"). כידוע, מסחר במט"ח יכול להביא להפסדים כספיים ניכרים ובאופן מהיר. מפעילי האתר/בעלי האתר ויתר המשתתפים בו אינם אחראים לתוצאות כל פעולה ו/או הימנעות מפעולה של הגולש בבצוע עסקאותיו בהסתמך על המידע באתר.

המשתמש באתר מתיר לחברת בסט טריידר השקעות ויזמות בע"מ להעביר מידע אודות אופי השימוש שלו באתר וכן את פרטיו האישים אשר איתם נרשם באתר, לגורם צד ג' כמו כן המשתמש מתיר לחברה להעביר מידע אשר יפרט בפני החברה בשיחה טלפונית, התכתבות בדואר אלקטרוני וכו'.
התכנים באתר - מפעילי האתר/ בעלי האתר אינם נותנים חסות, אחראים או מביעים כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של מידע, הצהרות, תכנים או פרטים המתפרסמים באתר וכל ההודעות הינם באחריותו המלאה של שולח ההודעה. אין להסיק כי המפרסם הודעה מפרסם בזהותו האמיתית ו/או כי יש אמת בפרסומיו. הגולש מצהיר כי הוא מודע לכך שכל הסתמכות שלו על הצהרות או מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית. האתר והפורומים מיועדים לצורכי לימוד וביטוי עצמי בלבד, כאשר הנחת העבודה היא כי המשתתף באתר הינו סוחר מט"ח ו/או תלמיד או בוגר קורס כאמור. כל הפועל על סמך המופיע באתר לצרכי השקעה אמיתית עושה כן על אחריותו בלבד.
הגולש מצהיר בזאת כי הוא מודע היטב לכך שהמידע המתפרסם באתר מגיע, בין היתר, מצדדים שלישיים ולפיכך אינו עובר הליך של אישור מראש על ידי מפעילי האתר, וכפועל יוצא אין באפשרותם לפקח פיקוח מלא על התכנים והמידע; ייתכן שנמצאים בו טעויות, שגיאות, שקרים, ליקויים, אי דיוקים, פרטים חסרים וחומר העלול לפגוע בגולש ו/או ברגשותיו. לאור האמור, מסיר בזאת הגולש כל אחריות ממפעילי/ בעלי האתר בנוגע לתכנים אליהם נחשף ו/או ייחשף במסגרת השימוש באתר. ידוע לגולש כי בכל מקרה, מפעילי/ בעלי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בנוגע למידע המתפרסם באתר ו/או לנזק כלשהו שנגרם למשתמש, לרבות נזק למחשב ו/או לצד ג'. בכל מקרה, יש להימנע לחלוטין משידול להשקעות ו/או עבור גוף מסחרי כלשהו ומייעוץ השקעות. מפעילי/ בעלי האתר שומרים על זכותם לשנות ו/או לתקן ו/או לערוך ו/או להסיר וכיו"ב כל הודעה ו/או חלק ממנה. המשתמש משחרר את מפעילי/ בעלי האתר מכל אחריות לגבי הופעת ההודעות ו/או העדר הופעה מחמת שיקול דעת של מפעילי/ בעלי האתר, תקלה וכל דבר אחר.
אסור לגולש להעלות לאתר תכנים שהעלאתם ו/או תכנם אינם חוקיים, נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או שלגולש אין את מלוא הזכויות להעלותם. בכלל זה, חל איסור מוחלט להעלות לאתר  תכנים: העלולים לפגוע ברגשות הציבור, תכנים בעלי אופי פוגעני, טורדני, משמיץ ופוגע לרבות תוכן מיני; המהווים או עלולים להוות בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית או הפרה של החוק במדינת ישראל; המהווים או עשויים להוות לשון הרע; הפוגעים או עשויים לפגוע בפרטיות; הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעלי/ בבעלי האתר ו/או באתר; המטעים ו/או עלולים להטעות צדדים שלישיים. כן חל איסור להעלות קבצים ו/או כל חומר אחר היכול לפגוע במערכות מחשב ו/או בזכויות של צד ג' כלשהו.
בעלי/ מפעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש הגולש באתר בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
הגבלת אחריות - מובהר בזאת, כי מפעילי האתר/ בעלי האתר ויתר המשתתפים בו אינם בעלי רשיון לייעוץ השקעות ו/או לניהול תיקים ואינם מתיימרים לייעץ לכל אדם בקשר אם כדאיות רכישה, מכירה אחזקה והשקעה במט"ח. לפיכך אין לראות בכל המידע המופיע באתר, בהודעותיו, בנתונים ובכל חומר אחר המתפרסם באתר משום המלצה או חוות דעת כאמור וכל המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו ששום דבר באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו ושל כל אדם וכי מסחר במט"ח עלול להוביל להפסדים כספיים ניכרים. למפעילי/ בעלי האתר ויתר המשתתפים בו יכול ויהיה עניין אישי ו/או אחזקות בכל נושא ו/או ני"ע המוזכר באתר.
עוד מובהר כי מפעילי/ בעלי האתר ויתר המשתמשים בו אינם אחראים לכל מקרה לכל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לגולש, לרבות אובדן רווחים ו/או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי, וכי הגולש מצהיר כי הוא האחראי הבלעדי לכל סיכון שיגרם לו בגין שימוש באתר.
קניין רוחני - המידע המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלותם הבלעדית של מפעילי/ בעלי האתר. כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או הניתנים לצפייה באתר הינו קניינם הבלעדי של מפעילי/ בעלי האתר, בין אם פורסם על ידם או על ידי גולש או על ידי צד שלישי כלשהו, אך מבלי להביא לאחריות מפעילי/ בעלי האתר לדבר כאמור בסעיף הגבלת האחריות שלהלן. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב או לעשות כל שימוש בכל חלק מן המידע ללא הסכמתם המפורשת, מראש ובכתב של מפעילי/ בעלי האתר.
כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של מפעילי/ בעלי האתר או בבעלותו של צד ג' אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב ממפעילי/ בעלי האתר ו/או אותו צד ג' שסימני המסחר הינם בבעלותו.
שימוש במידע והגנת הפרטיות - המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שמפעילי/ בעלי האתר יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.
פרסומות וקישוריות - מפעילי/ בעלי האתר אינם אחראים בשום אופן שהוא לתכני פרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר אינה מעידה על תמיכתם של מפעילי/ בעלי האתר ו/או אחריותם ו/או התחייבותם לתכנים המופיעים בפרסומות, למוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפנייה באתר המפנה לאתר אינטרנט אחר שאינו האתר ("אתר חיצוני"), אינה מעידה כי מפעילי/ בעלי האתר שולטים בתכנים ו/או בפעולת האתר החיצוני, ומפעילי/ בעלי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בנושאים הקשורים באתרים חיצונים.

דיוור ישיר אלקטרוני - המשתמש מסכים כי החברה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הגולש לצורך דיוור של עדכונים שוטפים ו/או אישורים ביחס לפעולות שנעשו על ידו ו/או תכנים ו/או מידע באשר לשיפור השירותים המוענקים על ידי האתר ו/או פרסומות וזאת בכלל  מידע כללי ודבר פרסומות כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008. החברה אינה אחראית לפרסומות וזאת בכלל לפרסומות מסחריות ו/או מידע המגיע מצד שלישי- בעניין זה ראה פרק להלן.

הצהרת פרטיות - האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך הבטחת תפעולו השוטף והתקין וכן לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיכם האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת, בדקו בקובץ העזרה של הדפדפן שאתם משתמשים בו, אך ייתכן כי חלק מתכני האתר לא יפעלו כסדרת במקרה של חסימת Cookies כאמור.
בכל עת עומדת למשתמש הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר החברה, וזאת הוא יכול לעשות על ידי שליחת מייל לכתובת שלהלן: sales@besttrader.co.il. החברה תסיר את המשתמש מרשימת הדיוור בתוך שבעה ימי עסקים מיום קבלת הודעתו כאמור.
שינוי תנאים - מפעילי/ בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתם הבלעדי ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. המשתמש נדרש לבדוק מפעם לפעם את תנאי השימוש דלעיל.
הדין החל וסמכות שיפוט - השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל. ספרי הנהלת האתר ישמשו כראיה מכרעת בין הצדדים.
 
                                                       גלישה נעימה!

הנני מסכים לקבל פרסומים וסקירות לפי חוק התקשורת >>

צור קשר

מלאו פרטיכם ונציגינו ישוב אליכם בהקדם. צור קשר – 072-3340726

הנני מסכים לקבל פרסומים וסקירות לפי חוק התקשורת >>
סוחר בוול סטריט ? משלם יותר מסנט למניה ? בוא לגלות את המבצעים החמים שלנו

הרשמה לניוזלטר

חדש באתר

 

כל הזכויות שמורות © 2010 לחברת בסט-טריידר Best Trader  | כתובת לדואר: ת.ד 5864 הרצליה | 072-3340747 | מפת אתרתנאי שימוש | אזהרה |  תקנון דיוור | החלפת קישורים

Best Trader בגוגל +

הנני מאשר ומסכים כי הפרטים הנ"ל ישמשו את חברת Best Trader לצורך שליחת ו/או העברת מידע בדואר אלקטרוני על קורסים, אירועים ופעילויות שמתקיימות על ידי חברת Best Trader, וכי בכל עת אוכל לבטל את הסכמתי זו ע"י שליחת הודעה.