הוסף למועדפים שלח ל-WhatsApp שלח לחבר
שתף את חבריך בפייסבוק בדף זה
שוק ההון >> תחרות הסוחרים הגדולה למסחר בוול סטריט

תחרות הסוחרים הגדולה למסחר בוול סטריט

סיכום תחרות הסוחרים הגדולה למסחר בוול סטריט

 

סיכום השבוע השני בתחרות הסוחרים הגדולה נכון ליום 12.9.2014

סיכום השבוע השלישי בתחרות הסוחרים הגדולה נכון ליום 19.9.2014

סיכום השבוע הרביעי בתחרות הסוחרים הגדולה נכון ליום 26.9.2014

סיכום החודש הראשון בתחרות הסוחרים הגדולה נכון ליום 29.9.2014

תקנון ותנאי השתתפות במשחק המשקיעים

בכפוף להוראות הדין ותקנון זה, מארגנת חברת בסט טריידר השקעות ויזמות בע"מ (להלן: "החברה"), "משחק משקיעים" (להלן – "המשחק").

תקופת המשחק

1.       המשחק יחל ביום 1 בספטמבר 2014, או בסמוך לכך ויסתיים בסוף יום המסחר של יום 22 לאוקטובר (להלן: "תקופת המשחק"). במקרה ויום המסחר האחרון אינו יום מסחר כתוצאה מכל סיבה שהיא, יידחה מועד סיום המסחר למועד המסחר שבא מיד אחריו. החברה רשאית לשנות את תקופת המשחק, לקצרה או להאריכה, ללא הודעה מוקדמת.

המשחק

2.       ההרשמה למשחק פתוחה להשתתפות למשקיעים עצמאיים בלבד. קרי, משתתפים פרטיים, אשר עמדו בכל תנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה (להלן: "המשתתף"). הרישום וההשתתפות במשחק מותנים באימות פרטי המשתמש.

3.       ההשתתפות במשחק מוגבלת ל-150 משתתפים.

4.       חשבון המשחק – חשבון המשחק הינו חשבון מסחר רגיל לכל דבר ועניין אשר כפוף לכל תנאי השימוש בחשבונות החברה ויתר הכללים הנהוגים בחברה, אשר יפתח עבור המשתתף במערכת המסחר של חברת " " Colmex Pro Limited (להלן: "חברת המסחר") וייוחד לצורך המשחק ברישומו בטופס ההרשמה. לאחר מילוי טופס ההרשמה במלואו וקבלתו בחברה, יקבל המשתתף הודעה לדוא"ל שציין בטופס ההרשמה, בדבר אישור הרשמתו למשחק בצירוף שם משתמש וסיסמה לחשבון המשחק (להלן – "ההודעה") והרשמתו תחשב ממועד שליחת ההודעה; טופס ההרשמה יכול להיות טופס דיגיטלי באתר האינטרנט של החברה. טופס הרשמה שלא התקבל ו/או נשלח באופן לא תקין ו/או שלא מולאו בו כל הפרטים באופן מלא ונכון וכיו"ב ו/או שכולל תוספות או שינויים אחרים יפסל ולא יזכה את שולחו בהשתתפות במשחק.

5.       הרישום וההשתתפות המשחק מותנית לרישום בודד לאדם.

6.       מינימום עסקאות מסחר לכל חשבון משחק עומד על 50 עסקאות בחודש קלנדארי. במידה והמשתתף ביצע פחות מ-50 עסקאות כאמור, באפשרות החברה לפסול את התשואות שצבר בחודש זה, ללא מתן התראה מראש.

7.       מקסימום עסקאות מסחר לכל חשבון משחק עומד על 200 עסקאות במהלך חודש קלנדארי, במידה והמשתתף ביצע מעל 200 עסקאות כאמור, באפשרות החברה לפסול עסקאות אלו ללא מתן התראה מראש.

8.       סגירת עסקאות – לפני תום היום האחרון של המשחק, על המשתתף לסגור את כל הפוזיציות בחשבונו, על מנת לחשב את שיעור התשואה על בסיס עסקאות סגורות בלבד.

9.       לטובת בחינת התשואות יכללו עסקאות אשר מבוצעות על לא פחות מ-100 מניות בשווי כולל של לא פחות מ-3,000 דולר אמריקאי שווי פוזיציה.

יובהר כי עלויות נוספות הכרוכות במסחר לרבות אך לא רק, עמלות ריביות וכד', יכללו בחישובי התשואה של המשתמש על פי החלטת החברה.

"עסקה" = פתיחה וסגירה של פוזיציה.

10.   באחריות המשתתף לעמוד בכל התנאים שבתקנון זה, לרבות ההגבלות על המסחר בחשבון המשחק, על מנת שהשתתפותו לא תפסל. פסילת ההשתתפות אינה מזכה בהחזר כלשהו לרבות אך לא רק, החזרי עמלות והפסדים.

11.   ההרשמה למשחק מהווה הסכמה מטעם המשתתף לפרסום שמו ופירוט העסקאות שביצע (בין היתר לצורך גילוי נאות ופתיחות מול שאר המשתתפים), בהתאם לשיקול דעת החברה.

12.   החברה ו/או מי מטעמה רשאים לפסול ו/או לבטל, בכל עת, תשואה, עסקאות, השתתפות של משתתף וכד' במקרה ויעלה החשש כי  בוצעה  מניפולציה מכל סוג על פוזיציות המשתתף לרבות כתוצאה מאסטרטגיית מסחר אשר אינה מאושרת ע"י החברה ו/או חברת המסחר או במידה וקיים חשש להתנהלות שאינה תקינה. התנהלות בלתי תקינה כאמור תקבע בלעדית ע"י החברה ולא יהיה ניתן לערור על החלטתה זו.

דירוג המשתתפים, המתנה והפרס

13.   דירוג המשתתפים והזוכים יהיה על פי שיעור התשואה בחשבונותיהם, באחוזים.

14.   10 המשתתפים ראשונים הנרשמים לתחרות – יקבלו במתנה מנוי ל-4 חודשים לעיתון "כלכליסט" (בכפוף לאזורי החלוקה).

15.   הפרס לזוכים עבור  3 המקומות הראשונים- טיסה לעיר לאס ווגאס שבארה"ב וכניסה ל"סשן" מסחר בוול סטריט בכנס הסוחרים המתקיים בעיר כולל מלון. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע באיזה בית מלון ניתן יהיה לממש את הפרס ותהא רשאית להגביל את המועדים בהם ניתן לממש את הפרס. החברה אינה אחראית לנזקים כלשהם שיגרמו, בין ישירים ובין עקיפים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, אובדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, כרטיסי טיסה, דמי אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר שייגרם בקשר עם החופשה.

16.   הפרס לזוכים במקומות 4-13- מנוי ל-4 חודשים לעיתון "כלכליסט" (בכפוף לאזורי החלוקה).

17.   קבלת הפרס תעשה בכפוף להצגת תעודת זהות של המשתתף ו/או אישורים נוספים ו/או אחרים ככל שידרשו על ידי החברה.

18.   קבלת הפרס כפופה לחתימה על הסכם מול חברת הנסיעות והתקיימות כל התנאים המאפשרים את מימוש הפרס ע"י הלקוח לרבות, אך לא רק, אשרת כניסה לארה"ב וכד'.

19.   החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

20.   במידה והזוכה לא עמד בתנאי מתנאי הזכייה, החברה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשלול מהזוכה את הזכות לקבל את הפרס ו/או להעבירו למשתתף אחר.

21.   מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי החברה ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות, אך לא רק, מחלוקת בין צד שלישי כלשהו.

פרסום שם הזוכה והודעה על הזכייה

22.   הודעה בדבר זכייה בפרס תישלח לזוכה, בתוך 7 ימי עסקים מתום תקופת המשחק, באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או פנייה טלפונית על פי הפרטים שנמסרו על ידו במסגרת השתתפותו במשחק. מובהר כי אם לא ניתן יהיה להשיג את תשובת הזוכה תוך 72 שעות ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני, או באמצעות אמצעי התקשורת של האתר (הודעה אישית וכיו"ב) לא יהיה הזוכה זכאי לקבל את הפרס אשר יועבר לזוכה ההא אחריו והוא מוותר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

איסור השתתפות

23.   השתתפות במשחק אסורה על משקיעים מקצועיים לרבות, אך לא רק: מנהלי תיקים, בעלי תפקידים בשוק ההון, מנהלי קרנות, עובדי בורסה וחברי בורסה שאינם בנקים ובני משפחתם.

24.   השתתפות במשחק אסורה על עובדי החברה, חברת המסחר ובני משפחותיהם.

25.   הרישום והשתתפות במשחק אסורה למי שגילו מתחת ל-21 שנים.

ביטול המשחק

26.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים, תקופה או את המשחק כולו בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, זכות זו שמורה גם במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף במשחק, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת המשחק, תאריך המשחק, תקופתו או כל מועד המצוין בו, סוג וכמות הפרס/ים, ואופן חלוקת הפרס, על פי שיקול דעתה. האמור לא יזכה בהחזר כשלהו לרבות אך לא רק, החזרי עמלות והפסדים.

תנאים נוספים ואחריות

27.   בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול המשחק ו/או תוצאותיו ו/או בנושא פרשנות התקנון, ניתנת לחברה זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים במשחק.

28.   החברה, חברת המסחר ומי מטעמן לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל סוג שהוא בקשר לפרס ומימושו ו/או כל תוצאה ונזק שיגרמו ממימושו. כל הפרסים הינם באחריות משרד הנסיעות והחברה וחברת המסחר לא ישאו בכל אחריות כתוצאה מכל ארוע כלשהו במהלך התחרות ו/או מימוש הפרס. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה, המחאה, מכירה, הסבה או החלפה. הזוכה לא יהיה רשאי לדרוש ו/או לקבל שווי כספי בגין הפרס או כל תחליף אחר. בכל מקרה של בקשה לשדרוג, שינוי וכיו"ב של הפרס, הבקשה תעשה ישירות בין המשתתף לבין חברת הנסיעות, ועל אחריותם בלבד.

29.   החברה, חברת המסחר ומי מטעמן אינם נושאים באחריות מכל סוג שהוא לאיכות ו/או לטיב הפרס הזכיה במסגרת המשחק, למועד אספקתו או לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם למשתתף ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש בפרס ו/או מימושו.

30.   החברה, חברת המסחר ומי מטעמן והגורמים הקשורים במשחק ו/או מי מטעמם, אינם אחראים לנזקים כלשהם שיגרמו למשתתף, בין ישירים ובין עקיפים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, אובדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, כרטיסי טיסה, דמי אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר שייגרם בקשר עם פרס זה. חברת המסחר משמשת כפלטפורמה בלבד ללא אחריות כלשהי.

דין, שיפוט, התיישנות ופיקוח

31.   הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות במשחק הינה 2 חודשים ממועד סיומו.

32.   המשחק בפיקוח משרד עוה"ד "דוד ביטון, משרד עורכי דין" מרח' ז'בוטינסקי 35 ברמת גן.

סופיות תנאי ההשתתפות

33.   האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצג, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם, או על ידי כל גורם אחר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה.

34.   בהשתתפותך במשחק כמשתתף, הנך מצהיר ומתחייב כי קראת והבנת את כל האמור בתקנון זה להלן וכי אתה מסכים לכל האמור בו ומוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה.

35.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר האינטרנט של החברה.

 

טל"ח.

 

בהצלחה!

 

 

 

 

הנני מסכים לקבל פרסומים וסקירות לפי חוק התקשורת >>

צור קשר

מלאו פרטיכם ונציגינו ישוב אליכם בהקדם. צור קשר – 072-3340726

הנני מסכים לקבל פרסומים וסקירות לפי חוק התקשורת >>
סוחר בוול סטריט ? משלם יותר מסנט למניה ? בוא לגלות את המבצעים החמים שלנו

הרשמה לניוזלטר

חדש באתר

 

כל הזכויות שמורות © 2010 לחברת בסט-טריידר Best Trader  | כתובת לדואר: ת.ד 5864 הרצליה | 072-3340747 | מפת אתרתנאי שימוש | אזהרה |  תקנון דיוור | החלפת קישורים

Best Trader בגוגל +

הנני מאשר ומסכים כי הפרטים הנ"ל ישמשו את חברת Best Trader לצורך שליחת ו/או העברת מידע בדואר אלקטרוני על קורסים, אירועים ופעילויות שמתקיימות על ידי חברת Best Trader, וכי בכל עת אוכל לבטל את הסכמתי זו ע"י שליחת הודעה.